برچسب: خدمات سالن زیبایی بلوار کوهسار

  • سالن زیبایی بلوار کوهسار | 09999890613

    سالن زیبایی بلوار کوهسار ۳.۲ مشارکت اقتصادی تولید ناخالص داخلی ۳.۲.۱ به تولید ناخالص داخلی صنعت زیبایی از سهم کلی برخوردار بود. در سال ۲۰۱۸، ۲۸.۴ میلیارد پوند از تولید ناخالص داخلی انگلستان را به خود اختصاص داد. درکنار هدایت مستقیم تاثیر ۱۴.۲ میلیارد پوندی در ابتدای این بخش، در تامین آن سهمی غیر مستقیم…