برچسب: مرکز اپیلاسیون توانیر

  • سالن زیبایی توانیر | 09999890613

    سالن زیبایی توانیر غیره همچنین می توان از ابزار تقسیم‌بندی محبوب نیز استفاده کرد. حاصل آن ماسک مو دوتایی به صورت مشخص می‌شود: من }. ما مقدار یک پیکسل را تعیین کردیم از ماسک به ۱ اگر در مناطقی است که حاوی مو و ۰ هستند در غیر این صورت. سالن زیبایی غرب تهران  سالن…