برچسب: مرکز اپیلاسیون قیطریه

  • سالن زیبایی قیطریه | 09999890613

    سالن زیبایی قیطریه تعامل بین جذابیت چهره و کاربرد آرایش بر روی ادراک از ویژگی‌های مربوط به تسلط. چنین کاری ممکن است مفید واقع شود، برای آزمایش این که آیا آرایش مو انجام می‌شود یا نه کاربرد تاثیر مثبت (مثبت یا منفی)بر ارزیابی‌های ویژگی از زنان دارد. که “به طور طبیعی” بیش از حد جذاب…